Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

Publisert 14.10.2011 21:16,
Sist oppdatert 14.10.2011 21:57

Krav til foreldresamarbeidet

Forskrift til opplæringsloven forteller at skolen skal holde kontakt med foreldrene til elever som ikke er myndige gjennom hele opplæringsåret. Skolen skal sørge for at foreldre til ikke myndige elever på Vg1 og Vg2;

  • blir invitert til foreldremøte i starten av opplæringsåret (for å få informasjon om skolen, innholdet i opplæringa, foreldrenes rett til medvirkning, regler og rutiner m.m.)
  • i første halvår av opplæringsåret får tilbud om en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider til daglig og om elevens kompetanse i fagene. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene kan samarbeide for å legge til rette for elevens læring og utvikling. (Eleven har rett til å være med i samtalen med foreldrene.)
  • blir varslet om a) udokumentert fravær, b) fare for nedsatt ordens- eller atferdskarakter eller fare for manglende grunnlag for karakter i fag (skriftlig varsel), c) elevens og foreldrenes rettigheter etter opplæringsloven og forskriften og d) andre forhold ved eleven med mindre dette er underlagt taushetsplikt etter annen lovgivning.

 

Myndige elever

Når eleven har fylt 18 år, faller skolens plikt til å informere foreldrene om elevens forhold bort. Myndige elever kan imidlertid samtykke i at skolen fortsetter å informere foreldrene, på alle eller avgrensede områder.