Skolemiljø

Skolemiljø

Publisert 14.10.2011 21:39,
Sist oppdatert 07.12.2014 18:24

 

Rett til et godt skolemiljø!

Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Regelverket for skolemiljøet til elevene finnes i kapittel 9a i opplæringslova.

Skolen arbeider systematisk for å ivareta kravene til et godt fysisk og psykososialt miljø, og har blant annet utarbeidet en intern rutine for arbeidet med skolemiljø.

Foreldrene vil få informasjon om skolens arbeid med skolemiljø på foreldremøter. Her vil det også bli gitt mer detaljert informasjon tilpasset elevens utdanningsprogram om sikkerhet på verksteder, spesialrom, skoleturer med videre. Opplæring av elever og etterfølging av sikkerhetsprosedyrer og andre regler er viktige elementer i dette.

En helhetlig oversikt over skolens arbeidet med skolemiljø med fokus på elevenes medvirkning i dette, kan du se framstilt her:

 

Skolemiljø helhetlig presentasjon 730

 

Si ifra!

Opplever du at noe ikke står til forventningene, håper vi at du tar kontakt med skolen så snart som mulig. Ta derfor kontakt med skolen ved kontaktlærer (alternativt avdelingsleder) dersom du er bekymret for elevens skolemiljø.

Alternativt kan du også sende en HMS-melding til skolen på e-post hms.elverum.vgs@hedmark.org. Meldingen med ev. vedlegg vil da legges inn i skolens system for håndtering av meldinger om avvik, uønskede hendelser og forslag. 

Elever eller foreldre som melder fra om krenkende atferd eller mobbing til skolen, har krav på å få vurdert forholdet. Rektor vil i slike tilfeller skrive et enkeltvedtak med en vurdering av situasjonen og beskrivelse av eventuelle tiltak. At det skrives enkeltvedtak i slike saker er viktig, fordi det også gir adgang til å klage.

Les mer på siden "Bry deg!" (her finner du også skolens handlingsplan/manifest mot mobbing).

 

Se også: 

Nettressurser:

Maler: