Offentliggjøring av karakterer

Kontaktpersoner

Ann Kristin Holen

Personal- og administrasjonsleder

Mob: 99617134

send e-post

 

Offentliggjøring av karakterer

Publisert 16.06.2015 08:46,
Sist oppdatert 06.05.2017 09:56

Offentliggjøring av karakterer og klagefrister våren 2017

 Elverum videregående skole, 5 mai 2017

Alle henvisninger til § er til Forskrift til opplæringsloven.

 

Standpunktkarakterer og karakter i orden og atferd:

Offentliggjøres:                        20.06 (SkoleArena)

Klagefrist:                              30.06 (levert skolens kontor eller poststemplet denne dagen)

Klagefristen gjelder også vedtak om å ikke sette standpunktkarakter. Klage vedrørende standpunktkarakter må begrunnes.

 

Skriftlige eksamenskarakterer:

Offentliggjøres:                        20.06, ettermiddag (SkoleArena)

Klagefrist:                              30.06 (levert skolens kontor eller poststemplet denne dagen)

 

Muntlige eksamenskarakterer:

Offentliggjøres:                        Etter at alle kandidatene på et parti er eksaminert.

Klagefrist:                               KLAGEN BØR SKJE UMIDDELBART. Siste frist 10 dager etter eksamensdagen.

Det kan ikke klages på selve karakteren ved muntlig eksamen, bare på formelle feil.

 

Hurtigklagefrist:

For avgangselever som skal inn på «lukkede» studier kan klager prioriteres. For at klagen skal kunne hurtig behandles, må klagen være levert skolen innen en hurtigklagefrist. For våren 2017 er denne satt til onsdag 21.06 kl 15:00. Levert skolens kontor innen denne fristen.

Hva skal klagen inneholde?

  • Den må være skriftlig
  • Rettet til rektor/skolen
  • Må tydelig fremkomme hvilket fag det klages på og dato for eksamen
  • Oppgi klasse/eksaminand nummer
  • Klage på standpunktkarakter må begrunnes
  • Dateres og underskrives

Hvordan foregår eksamensklage behandlingen?

Når skolen mottar en klage registreres denne og eksamenssvaret sendes til Fylkesmannen i det fylket som har ansvar for klagebehandlingen av den type eksamen det gjelder. Klagenemda består av to nye sensorer. Disse skal ikke gjennomføre ny sensur på fritt grunnlag, men vurdere om karakteren er urimelig. For at karakteren skal heves er det ikke nok at besvarelsen kan synes noe strengt bedømt. Viser ellers til kapittel 5 i Forskrift til opplæringslova. Viktig å være klar over at karakteren også kan senkes, hvis klagenemda finner at den opprinnelige karakteren er for god.

NB: RÅDFØR DEG MED EN FAGLÆRER FØR DU KLAGER PÅ EKSAMENSKARAKTER

Utsatt eksamen § 3-35

Blir du syk på eksamensdagen har du rett til utsatt eksamen. Du må umiddelbart gi beskjed til skolens eksamensansvarlig, og legeattest må leveres snarest mulig. Utsatt eksamen gjennomføres i november/desember. Gjelder frafallet et trekkfag skal du trekkes på nytt. Dette gjelder både muntlig og skriftlige trekkfag.

 

Ny eksamen § 3-34

En elev som får karakteren 1 til eksamen, har rett til ny eksamen i faget.

 

Særskilt eksamen § 3-33

En elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom:

  • Eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget
  • Det gjelder et fag der eksamen ordinært ikke blir avholdt

 

Innen august sender skolen brev til elever med rett til særskilt, ny og utsatt eksamen, med tilbud om oppmelding til høsteksamen. En slik eksamen gjennomføres normalt i løpet av november / desember. Ved en utsatt eller ny eksamen (§3-35 og §3-34) vil du beholde standpunktkarakteren i faget, men takker du nei til dette tilbudet eller ikke møter til eksamen må du ta faget som privatist. En eventuell standpunktkarakter i faget vil ved en privatisteksamen falle bort.